Home Kunama

Key Concepts

Custom Code (by JoomlaWorks)

Kunama News


ERITREA SULLUMANA KOBESASI MEMA KUTUMA ŠABIYA USULA SARODA OLALA KALMIŇŇA KASAMARONA KOGOŠAKE.
Wednesday, 17 June 2009 11:50

Sullumana halala Eritrea košitena tamfedebbu hayda gandallowa kate lelesuma kišayana, košita laga Eritrea, inaňalla marebbu, šoma kulluda bala, caa, imba,  amada, koneda godda, laga kiše bada kin sarosunasi šosumme. Ide inna fiteta memabbu kotalalima koybišena kokas košoma kolame, Šabiyana taleniyena biloke deya.

Read more...
 
KUNAMA, LAGIYA ERKU LAMI DAMIN KICCA KOFOCOMABBU, BACIYAB KONIYALA KUTUNASI KOŠERIYAB KITTITOSKE.
Wednesday, 17 June 2009 11:47

Kunama min fanaka gerakin lagiya Erkulami imamale sogiyasi tifon košodi kosoma laga minta issega kišamowa, kanunabbuna   keka, mose waabbu kišayyana wasan deya. Košera talalana gunun nutu nikama furdana kososona talalana ninayya, nusuka gonuna laga minta ninanasi wajaba.

Read more...
 
Kornelios Usman Yette Kominima Kokele Kasida Minta Asatta
Monday, 15 June 2009 15:12

Kokela; Mayda inna baddala derňanumenaye tummiye sawn nintimala baca gatena šasuma fanakowayekin aňňadiya ayka ulino? Innakin anata kanakema baca gatowaki inkes kinnemi kiša?

Read more...
 
BAHARA BIBA AFARA DIMOKRASIYA KITTITA BATAFALA KABARA
Tuesday, 09 June 2009 14:17

Bahara Biba Afara baškulla iddire tela uya 08/06/2009 sate 11:30 Dankaliya igida Asebkin kilo metere 57 la kosima Lamsen-la nuttatosuma K/serawita 32, Birgeda abarmaňa kišama askara magadala gawida gerbeba kikki gaski, batafala udumala katabosumowa kittitowa ossoske.

Read more...
 
ERKUKODISU kokkolata mannana Eritrea Dimokrasiya Magota Erdima propagandana, ištadana fišša ita antata Kornelios Usman-yette kominima kokele kasida minta abarma.
Saturday, 06 June 2009 11:29

Kokela : Mayda Bahara Biba Affara agarowa konferensowa otomabbu bahara biba Affara dimokrasiya kittita kokkolata manna Ibrahim Harun yette dimokrasiya sadiyatella awsadasi gufenki, asusa šimagilla kodorana sana ossodena meširgamowa koske. Inna sadiyatena siyabiya šadiya ayšino?

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 24 of 42

Audio - March 10, Afar Radio